Претрага за:

017

Poslove koje obavljamo za potrebe svojih klijenata su:

 • Vođenje  glavne knjige i pomoćnih analitičkih evidencija sa analitikama KUPACA i DOBAVLJAČA;
 • Izrada kalkulacija robe, evidentiranje promena u finansijskom knjigovodstvu;
 • Vođenje knjiga u sistemu prostog knjigovodstva za preduzetnike sa svim pratećim evidencijama;
 • Prijava radnika na PIO osiguranje putem centralnog registra CROSO.
 • Obračun zarada, naknada zarada, prateće dokumentacije za isplatu zarada, predaja Poreskih prijava putem E-portala Poreske uprave i priprema naloga za banku.
 • Obračun PDV-a, kao i vođenje propisane evidencija PDV (Knjiga ulaznih i izlaznih faktura)
 • Evidencija i obračun amortizacije za osnovna sredstva;
 • Izrada završnog računa preduzeća (Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički aneks)
 • Izrada Poreskog bilansa, poreska prijava poreza na dobit, pojedinačna poreska prijava.
 • Analiza poslovanja i obračun rezultata po zahtevu klijenta.
 • Kontrola račnovodstenih isprava dostavljenih na knjiženje te upozorvamo na eventualne nepravilnosti i insistiramo na otklanjanju istih.

Save