Mi smo tu za vas

TIM Knjigovodstvo doo je preduzeće koje se bavi pružanjem usluga iz oblasti račnovodstva.

Račnovodstvene usluge su prilagođene potrebama svakog našeg klijenta jer se trudimo da ispratimo Vaše poslovanje, pravovremeno i tačno Vas upoznamo sa svim zakonskim izmenama, jednostavno Vam olakšamo posao i pospešimo Vaš biznis.

Posetie naš sajt i upoznajte se sa uslugama koje pružamo u cilju pospešivanja Vašeg biznisa.

Documents

Save

Save

Save

Neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana koji su u primeni od 01.02.2018. godine

I

Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. Zakona

1.

Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika – tačka 9) 67.145

2.

Stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12) 11.511

3.

Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13) 9.592

4.

Naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29) 5.150

5.

Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca – tačka 30) 12.746

II

Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. Zakona

1.

Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada – tačka 1) 3.837

2.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2) 2.303

3.

Naknada prevoza na službenom putovanju sopstvenim vozilom – tačka 5) 6.716

4.

Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7) 38.370

5.

Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8) 9.592

6.

Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9) 19.183

III

Neoporezivi iznos iz člana 21a stav 2. Zakona i člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

1.

Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond 5.757

IV

Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 4. tačka 1) Zakona

1.

Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću 11.684

V

Neoporezivi iznos iz člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona

1.

Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca 12.746

Podsećamo i to da je odredbom člana 48. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (Službeni glasnik RS, broj 113/17) propisano da se prvo usklađivanje za neoporezivi iznos zarade od 15.000 dinara iz člana 15a Zakona vrši počev od 01.02.2018 godine nezavisno od togaa za koji mesec se vrši uplata.

Ukidanje upotrebe pečata

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 24. maja 2018. godine Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, kojim se ukida obavezna upotreba pečata u poslovanju privrede i otklanja još jedan nepotreban administrativni teret za pravna lica.

 Predlogom ovog zakona propisano je da se privrednom društvu ne može uvesti obavezna upotreba pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima.

Početkom primene zakona, prestaju da važe i odredbe koje pravna lica obavezuju na upotrebu pečata i u 12 drugih zakona.

U skladu sa predlogom izmena Zakona o privrednim društvima 1319-18 lat(1) donet je i akcioni plan koji je i satavni deo predloga Zakona zakljucak vlade o ukidanju pecata sa akcionim planom i terminima za ukidanje pečata po etapama.

Vlada Republike Srbije.

 

Problemi prilikom zamene zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja

 

I pored toga što rok za zamenu zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja ističe 31.12.2016. god.a same elektronske zdravstvene knjižice trebalo da smanje zadržavanje na šalteru i ubrzaju administrativnu proceduru, ali je u praksi situacija drugačija jer u novoj zdravstvenoj knjižici nema podataka o izabranom lekaru, o broju zdravstvenog kartona, niti evidentiranih medicinskih upozorenja da pecijent boluje od neke bolesti na koju treba posebno obratiti pažnju, kao što je dijabetes. Na čipu nisu evidentirane vakcinacije i alergije na lekove, pa se u hitnim slučajevima može napraviti velika greška, ako pacijent nije u mogućnosti sam da upozori. Nije poznato ni da li pacijenta treba osloboditi plaćanja participacije za pregled.

knjizica

Postupak da zamenite svoje zdravstvene knjižice karticama zdravstvenog osiguranja možete pronaći OVDE

Save

Save

Porez na zakup poslovnog prostora

Privredni subjekti koji ne poseduju sopstveni prostor u kome bi organizovali obavljanje delatnosti, mogu ga iznajmiti od drugih FIZIČKIH i PRAVNIH lica.

Prilikom izdavanja prostora zaključuje se Ugovor o zakupu i jedan od jako bitnih elemenata tog Ugovora je iznos ZAKUPNINE.

Ako se prostor za potrebe obavljanja delatnosti iznajmljuje od PRAVNIH lica ne postoji obaveza plaćanja poreza na zakup već pravno lice koje je u vlasništvu prostora izdaje račun na iznos ugovorene zakupnine, prikazuje u svojim knjigama prihode od izdavanja.

Kod iznajmljivanja prostora od FIZIČKIH lica iznos zakupnine je prihod od kapitala koji se oporezuje po Zakonu o porezu na dohodak građana član. 61.

U zavisnosti od toga ko će snositi troškove poreza na zapup u samom Ugovoru o zakupu se precizira dali je ugovoren NETO iznos (troškove Poreza na zakup padaju na teret Privrednog društva-primer 2 ukupan trošak 58.824 din) ili BRUTO iznos (gde troškovi  Poreza na zakup padaju na fizičko lice koje izdaje prostor-primer 1 ukupan trošak 50.000 din).

Ovaj porez obračunava, predaje poreske prijave i plaća, svakako Privredno društvo koje iznajmljuje od fizičkog lica prostor iznajmljuje

 

Ako ste dogovorili BRUTO iznos zakupnine od 50.000 din., vi ćete fizičkom licu isplatiti 42.500 din. i za porez platiti Poreskoj upravi 7.500 dinara.

Ptimer 1:

1 Neto prihod 42.500
2 Koeficijent za preračun 1.17647059
3 Bruto prihod (r.br.1 x  r.br.2) 50.000
4 Normirani troškovi (r.br.3 x 25%) 12.500
5 Oporezivi prihod (r.br.3 – r.br.4) 37.500
6 Porez (r.br.5 x 20%) 7.500
7 Neto (zakupnina) za isplatu (r.br.3 – r.br.6) 42.500

 

Ako ste dogovorili NETO iznos zakupnine od 50.000 din., vi ćete fizičkom licu isplatiti 50.000 din. i za porez platiti Poreskoj upravi 8.824 dinara.

Ptimer 2:

1 Neto prihod 50.000
2 Koeficijent za preračun 1.17647059
3 Bruto prihod (r.br.1 x  r.br.2) 58.824
4 Normirani troškovi (r.br.3 x 25%) 14.706
5 Oporezivi prihod (r.br.3 – r.br.4) 44.118
6 Porez (r.br.5 x 20%) 8.824
7 Neto (zakupnina) za isplatu (r.br.3 – r.br.6) 50.000