Neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana koji su u primeni od 01.02.2018. godine

I

Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. Zakona

1.

Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika – tačka 9) 67.145

2.

Stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12) 11.511

3.

Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13) 9.592

4.

Naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29) 5.150

5.

Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca – tačka 30) 12.746

II

Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. Zakona

1.

Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada – tačka 1) 3.837

2.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2) 2.303

3.

Naknada prevoza na službenom putovanju sopstvenim vozilom – tačka 5) 6.716

4.

Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7) 38.370

5.

Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8) 9.592

6.

Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9) 19.183

III

Neoporezivi iznos iz člana 21a stav 2. Zakona i člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

1.

Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond 5.757

IV

Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 4. tačka 1) Zakona

1.

Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću 11.684

V

Neoporezivi iznos iz člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona

1.

Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca 12.746

Podsećamo i to da je odredbom člana 48. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (Službeni glasnik RS, broj 113/17) propisano da se prvo usklađivanje za neoporezivi iznos zarade od 15.000 dinara iz člana 15a Zakona vrši počev od 01.02.2018 godine nezavisno od togaa za koji mesec se vrši uplata.

Ukidanje upotrebe pečata

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 24. maja 2018. godine Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, kojim se ukida obavezna upotreba pečata u poslovanju privrede i otklanja još jedan nepotreban administrativni teret za pravna lica.

 Predlogom ovog zakona propisano je da se privrednom društvu ne može uvesti obavezna upotreba pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima.

Početkom primene zakona, prestaju da važe i odredbe koje pravna lica obavezuju na upotrebu pečata i u 12 drugih zakona.

U skladu sa predlogom izmena Zakona o privrednim društvima 1319-18 lat(1) donet je i akcioni plan koji je i satavni deo predloga Zakona zakljucak vlade o ukidanju pecata sa akcionim planom i terminima za ukidanje pečata po etapama.

Vlada Republike Srbije.