Neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana koji su u primeni od 01.02.2018. godine

I

Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. Zakona

1.

Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika – tačka 9) 67.145

2.

Stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12) 11.511

3.

Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13) 9.592

4.

Naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29) 5.150

5.

Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca – tačka 30) 12.746

II

Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. Zakona

1.

Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada – tačka 1) 3.837

2.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2) 2.303

3.

Naknada prevoza na službenom putovanju sopstvenim vozilom – tačka 5) 6.716

4.

Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7) 38.370

5.

Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8) 9.592

6.

Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9) 19.183

III

Neoporezivi iznos iz člana 21a stav 2. Zakona i člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

1.

Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond 5.757

IV

Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 4. tačka 1) Zakona

1.

Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću 11.684

V

Neoporezivi iznos iz člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona

1.

Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca 12.746

Podsećamo i to da je odredbom člana 48. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (Službeni glasnik RS, broj 113/17) propisano da se prvo usklađivanje za neoporezivi iznos zarade od 15.000 dinara iz člana 15a Zakona vrši počev od 01.02.2018 godine nezavisno od togaa za koji mesec se vrši uplata.